Zpracování a ochrana osobních údajů

Nadační fond Lumen Christi vybírá příspěvky od dárců, aby mohl naplňovat cíl své činnosti – pomáhat nevidomým a těžce zrakově handicapovaným, zejména prostřednictvím křesťanské zvukové knihovny a redakce zvukových časopisů. K tomu musí vést evidenci darů a dárců a komunikovat s nimi a poskytovat jim potvrzení o daru pro daňové účely. Zároveň musí tyto údaje po určitou dobu uchovávat, aby mohl řádně zpracovávat účetnictví a prokazovat plnění svých zákonných povinností. Při všech těchto činnostech je nezbytné pracovat s osobními údaji dárců. A protože se bez nich hlavní činnost fondu neobejde, je fond podle platných právních předpisů oprávněným správcem osobních údajů. Právním základem k jejich zpracování je darovací smlouva, kterou s fondem dárci uzavírají tím, že fondu poskytnou dar. Na jejím základě fond může zpracovávat osobní údaje, které jsou k plnění činnosti fondu nezbytné, tedy titul, jméno, příjmení, adresu, číslo účtu a variabilní symbol. Všechny Vaše osobní údaje zpracováváme jen v takovém rozsahu a v takové míře, které jsou pro výše uvedený účel nezbytné.

Nad rámec výběru a správy darů fond Lumen Christi komunikuje se svými dárci formou příležitostných dopisů. Činí tak na základě svého oprávněného zájmu z důvodů, které lze zařadit do kategorie „přímý marketing“. Dárci ,ají vždy právo další zasílání dopisů odmítnout, a to jakokouli formou uvedenou na kontaktní stránce nebo vrácením dopisu s uvedením slova „Odmítnuto“ nebo obdobného textu na obálce.

Bezpečnost osobních údajů je chráněna podle nařízení GDPR a k osobním údajům nepřistupují žádné neoprávněné osoby. Všechny údaje jsou uchovávány v zabezpečených počítačích a nejsou přístupné z internetu. S osobními údaji zachází výhradně členové správní rady fondu, kteří veškerou agendu vyřizují osobně ve svém volném čase.

Fond na požádání dárcům písemně sdělí a potvrdí, jaké osobní údaje o nich zpracovává, proč, jakým způsobem a za jakým účelem. Dárci také mohou kdykoliv požádat o opravu nepřesností, o aktualizaci či doplnění osobních údajů. U osobních údajů, jejíchž zpracování již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo pokud zjistí, že dané údaje fond zpracovávat nemá nebo tak má činit v jiné míře či jinak, může dárce požádat o jejich vymazání či o omezení jejich zpracování. Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu mohou dárci vznést námitku. Na každou podanou žádost či jiný podnět fond odpoví obvykle do týdne, nejpozději však do jednoho měsíce. S případnou stížností se lze obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.