Statut

Část I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Název nadačního fondu

Název nadačního fondu zní Lumen Christi, nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené.

Čl. 2

Sídlo nadačního fondu

Sídlem nadačního fondu je Platnéřská u1. 2, Praha 1.

Čl. 3

Právní poměry nadačního fondu

Nadační fond je právnickou osobou. Jeho právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), dalšími obecně závamými právními předpisy a tímto statutem.

Čl. 4

Obecně prospěšný cíl a účel nadačního fondu

Nadační fond je zřízen k naplnění obecně prospěšného cíle podpory snah o odstraňování a kompenzaci překážek, které zrakově postiženým brání v plné integraci do společnosti, a to zejména v oblasti zvukové literatury a literatury v bodovém písmu. Nadační fond je zřízen za účelem zabezpečení šíření nahrávek a literatury v bodovém písmu mezi nevidomými a těžce zrakově postiženými, rozmnožování fondu těchto nahrávek a literatury a rozšířování okruhu jeho uživatelů.

Část II.

Majetek nadačního fondu

Čl. 5

Zdroje nadačního fondu

Prostředky pro realizaci svého cíle a k zajištění své činnosti bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:

a) výnosy majetku nadačního fondu,

b) jednorázové nebo pravidelné dary fyzických nebo právnických osob,

c) dědictví,

e) výtěžky z veřjných sbírek,

f ) výtěžky z loterií a jiných podobných her provozovaných nadačním fondem k dosažení jeho cílů podle tohoto statutu,

g) dotace nebo příspěvky ze státního rozpočtu a fondů založených zvláštními zákony.

Čl. 6

Používání majetku nadačního fondu

Majetku nadačniho fondu lze použít pouze k realizaci účelu uvedeného v čl. 4, a to na:

a) nadační příspěvky fyzickým osobám, které jsou nevidomé nebo těžce zrakově postižené,

b) nadační příspěvky fyzickým a právnickým osobám na podporu jejich aktivit směřujících ku prospěchu nevidomým a těžce zrakově postiženým,

c) úhradu nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.

Čl. 7

PoskytovánÍ nadačních příspěvků

Nadační příspěvky se poskytují formou peněžní. Osobám uvedeným v čl. 6 písm a) statutu je mono příspěvky poskytnout pouze formou úhrady zboží nebo služeb, potřebných ke kompenzaci zrakového postižení nebo k lepší integraci do společnosti, která je tímto postížením znesnadněná. Nadační příspěvky se poskytují na základě žádosti osoby, jíž má být příspěvek poskytnut.

Čl. 8

Náklady na správu nadačního fondu

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu činí nejvýše 12,5 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

Čl . 9

Výroční zpráva

Výroční zprávu vypracovává nadační fond do šesti měsíců od uplynutí hodnoceného období.

Část III.

Orgány nadačního fondu

Čl. 10

Správní rada

1.Statutárním orgánem nadačního fondu je ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o nadacích a nadačních fondech správní rada.

2.Správní rada má 3 členy. Ke dni 22. 12. 1998 tvoří správní radu Mgr. Evžen Perout, r. č. 610617/0389, bytem Máje 759, Kaplice, Petr Mach, r.č. 710110/0193, bytem Podjavorinská 1609, Praha 11, a Jiří Cervený, r.č. 670121/0670, bytem Dačického 1207, Praha 4. Jménem nadačního fondu je oprávněn jednat předseda správní rady. Předseda správní rady se podepisuje tím způsobem, že k vytištěnéinu nebo vypsanému názvu nadačního fondu připojí svůj vlastnoruční podpis.

3.Funkční období prvních členů správní rady je stejně jako funkční období jejích dalších členů tříleté.

4.Zasedání správní rady se konají jednu ročně; svolává je předseda správní rady.

5.Správní rada se usnáší prostou většinou všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

Čl. 11

Revizor

1.Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2.Prvním revizorem nadačníbo fondu je Josef Civín, r. č. 480918/085, bytem Benkova 177, Praha 4.

Čl. 12

Společná ustanovení o orgánech nadačního fondu

Funkce v orgánech nadačního fondu jsou čestné.

Pokud členu správní rady nebo revizorovi nadačního fondu zanikne členství v této radě nebo funkce revizora, je třeba zvolit nového člena správní rady či revizora do jednoho roku ode dne, kdy k zániku členství nebo funkce došlo.

Část IV.

Závěrečná ustanovení

Čl. 13
Zrušení a likvidace nadačního fondu

1.Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou.

2.Likvidační zůstatek se převede na jinou nadaci nebo nadační fond, podporující nejblíže podobný obecně prospěšný cíl.

Čl. 14

Registrace (vznik) nadačního fondu

Nadační fond vznikne podle § 5 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.