Pšenice a koukol

Autor: David Wojkowicz

S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: “Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?” On jim odpověděl: “To udělal nepřítel.” Sluhové mu řeknou: “Máme jít a plevel vytrhat?” On však odpoví: “Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.” (Mt 13, 24b-30)